Contact information

Factory Add: Hebei Baoding GAO Bao Road 1            Zip code: 071000

Te l: 0086-312-2125721 2132387 2133478

Fax: 0086-312-2123250                 

Email:wkfood@bdweikang.com

Http:/ / en.bdweikang.com   

Chinese domain name the:味康.com    味康食品.cnseo seo